27 d’abril de 2016

Negociació del conveni col.lectiu del CNS (II)

En les quatre assemblees de treballadors que han tingut lloc amb els diferents torns de treball, El Director de Recursos Humans, Sr. Ramon Martí Serra, ha tingut el privilegi de poder assistir a totes elles cosa que en qualsevol empresa "normal" seria impensable.  Seria justificable si el motiu de la seva presència fos per aportar alguna cosa sobre les negociacions, però quan un es limita a escoltar i anotar tot el que veu i/o sent és molt poc ètic i ja sabem on acaben aquestes informacions. 

Un dels temes tractats és la modificació de l'article 6

L'article 6 del conveni del Club diu:

Article 6. Denúncia i revisió

[...]    Són d’aplicació les clàusules normatives del conveni mentre no s’arribi a un acord definitiu sobre aquest. Si les negociacions es prorroguen per un termini que excedeixi els set mesos, s’ha d’entendre que aquest queda prorrogat fins que acabin les negociacions. [...]

Miquel Torres des de la seva entrada al Club, ha tingut la obsessió de que els treballadors/es del Club es regeixin pel conveni bàsic del sector, és per aquest motiu que vol modificar aquest paràgraf, per, una nova redacció que digui, que si passa un any de negociacions i no s'ha arribat a un acord els treballadors/es del Club passaran automàticament al conveni del sector (que està molt per sota del conveni actual).

Un altre punt que directament vol suprimir d'aquest mateix article:

[...]     Així mateix,   en cadascuna de les presumptes prorrogues i amb efectes de primers del any de què es tracti, l’increment salarial    que s’aplicarà serà l’IPC de Catalunya de l’any anterior [...]

O sigui que l'augment que ofereix pels treballadors/es "de base" és de cero.


26 d’abril de 2016

Negociació del Conveni Col.lectiu del CNS (I)

Han començat les assemblees de treballadors/es del Club cara a la negociació del Conveni Col.lectiu dels Treballadors/res

Un dels apartats a negociar és, concretament l'article 20 del conveni actual que diu textualment:

Article 20. Jornada.  La jornada laboral durant la vigència del conveni és de 40 hores setmanals.

Tenim constància de que l’empresa està més interessada en el còmput d'hores efectives anuals que amb el còmput setmanal,  tal i com està en el conveni vigent. Això,  que podria semblar un detall sense importància, te truc amagat. Ens expliquem:

Segons l’Estatut dels Treballadors, l’article 34.2 diu textualment:

"2. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.

Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la Ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquélla.

La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada realizada y la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de previsión al respecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de pacto, las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan."

El que hem destacat en negreta significa que l'empresa podria distribuir de forma irregular el 10% de la jornada anual, i això són molts dies a l'any.

Per exemple, si s’accepta el còmput anual de 1768 hores repartides en 221 dies, el 10% significaria que 176.8 hores podrien ser repartides en diumenges i festius o en canvis de torn. Això significa que durant 22 dies a l'any us poden obligar a canviar de torn,  o en el pitjor dels casos,  a treballar en festius.

En canvi si parlem del 10% de 40 hores setmanals parlem de 4 hores a la setmana.

En defecto de pacto,....” Ja heu pensat com voleu pactar aquestes hores? L’empresa ha avisat d’aquesta possibilitat?

Us volem recordar que l’empresa es va comprometre verbalment a determinar en el conveni els dies de descans, que són de dos dies de festa laborals consecutius.

14 de març de 2016

La llarga història del malbaratament


Aquest mes de febrer el Club Natació Sabadell ha fet 100 anys. Al llarg de la seva vida ha passat per moltes coses. S'hi han viscut moments de glòria i plenitud i d’altres molt difícils, però volem destacar un dels períodes més foscs que ha tingut l’entitat i pertanyen a aquests darrers 5 anys. Des de que Miquel Torres va ocupar la presidència al maig de 2011, hi ha hagut un seguit de situacions incomprensibles en una entitat esportiva, on hi hauria de prevaldre el bon fer, davant d’actes totalitaris i pràctiques pròpies d’altres temps.

Acomiadaments discriminatoris, retallades salarials, pèrdua dels drets de socis, pèrdua de massa social (exactament 8410 del tancament d’exercici del 2010 al 2015), malbaratament de recursos econòmics i patrimoni (pèrdua per més de 4 milions d’euros), favors personals, fitxatges espectaculars ... i tot això amb gran opacitat i gran secretisme vers als socis/es i treballadors/es sense les mínimes explicacions.

Aquest any del Centenari,  Miquel Torres ha preparat diferents esdeveniments, que pel que sabem,  el cost econòmic que representarà en aquest any no deixarà indiferent a ningú. Ja hi ha gent que cataloga el 2017 com l’any negre, ja que els recursos del Club seran escassos i s’hauran de prendre mesures dràstiques.

I a la vista de tota aquesta disbauxa sols volem recordar uns quants punts de les seves "100 propostes per un club centenari"


                            
                                                            programa electoral
         3 de març de 2016

Desapareixen 220.000 euros sense justificar

Analitzant a fons la Memòria Econòmica presentada a la darrera Assemblea del passat desembre observem que hi ha una "diferència en el capítol de pèrdues de 220.350 euros" entre la Memòria del 2014 i la del 2015 de la qual Miquel Torres no va donar cap explicació, possiblement intentant que passes desapercebuda, tot i ser una xifra considerable.

Ens expliquem: a la Memòria 2014, consta un acumulat de pèrdues de 4.777.132,41 euros


Aquest mateix any, el tancament a 31 d'agost el resultat de l'exercici va donar positiu de 4.929 euros, per tant, al tancament de l'any següent les pèrdues acumulades haurien d'haver disminuït per aquest import


però els números que va presentar Miquel Torres, queden molt lluny d'aquests resultats


Com podeu comprovar es reflexa una pèrdua acumulada de 4.992.553,42

La pregunta és obvia, on han anat a parar aquests diners?

És evident que les pèrdues generades per Miquel Torres entre 2014-2015 sumen 606.039,01 euros, dels quals sols va presentar a l'assemblea 385.689 obviant la resta. 

Una evident prova de manipulació i una manifestació clara de la manca de transparència de la manera que s'està gestionant el Club.

Les pèrdues acumulades des de que Miquel Torres va ocupar la Presidència del CNS ja són més de QUATRE MILIONS D'EUROS.

Tota la resta de la Junta Directiva està d'acord amb aquesta manca de transparència i assumir aquesta responsabilitat?

Què passarà amb el CNS desprès de tots els actes que Miquel Torres està organitzant amb un elevat cost econòmic per celebrar el Centenari?

20 de desembre de 2015

Sopar de Nadal "discriminatori" al Club Natació Sabadell

Divendres dia 17 de desembre a les 22 hores,  al  frontó interior del Club Natació Sabadell, va tenir lloc el sopar de Nadal que Miquel Torres va organitzar per "todo lo alto".  

Dies abans el mateix Miquel Torres ja va recordar a responsables i treballadors/es de la importància de l'assistència a aquest sopar indicant que era  per treballadors, amb la qual cosa, si no hi assisties, es podia considerar que no volies continuar sent-ho.  No cal que especifiquem què volen dir exactament aquestes paraules, tothom s'ho pot imaginar. 

Per poder tenir un màxim control i recordatori de l'assistència, a l'entrada es confeccionava una llista amb nom i cognoms i el mateix president Miquel Torres feia lliurament personal d'aquesta panera: Aquest lot de Nadal sols era pels assistents al sopar, es a dir, que els treballadors/es que es troben en situació de baixa laboral o que per qualsevol circumstància no van assistir no hi tenen dret.

És evident que això es tracta d'un greu greuge comparatiu i esperem que des del Comitè d'Empresa o des d'algun sector més conscient de la pròpia Junta Directiva, resolguin aquesta discriminació, especialment perquè estem segurs que tothom que compleix amb la seva tasca i horari laboral mereix ser tractat amb igualtat. 

13 de desembre de 2015

Assemblees Ordinària i Extraordinària - Dilluns dia 14 de desembre a les 18.30 hores

Amb molta dificultat,  per la manca de transparència del president Miquel Torres i la seva Directiva, es van coneixent alguns resultats de l'exercici econòmic que es va tancar el passat 31 d'agost i que s'ha de presentar a la propera assemblea del dia 14.  També val a dir que es fa molt difícil creure els números que presenten, i encara més si tenim en compte que el requadre amb el total de socis que actualment te l'entitat no suma la xifres que posa, prova clara de total manipulació

Pel que fa a les pèrdues, consta una desviació en "despeses extraordinàries" d'aproximadament 400.000 euros. Un detall de les mateixes són els 59.550€ conseqüència de resolucions judicials i altres aspectes jurídics vinculats, o sigui, despeses d'advocats.

Una altre contrasentit és l'explicació que es dona en l'informe de gestió, justificant una despesa de 207.402 euros en indemnitzacions comentant que aquestes  tindran un efecte positiu en els propers exercicis per amortització dels llocs de treball, però si anem a veure els pressupostos veurem que la partida ha passat de 2.995.900 de l'any 2014/15 a 3.356.683 per l'exercici 2015/16, o sigui que ha experimentat un augment de 360.783 euros. La pregunta és obvia, on és aquesta amortització?

Un altre dels temes que ens hauria de preocupar seriosament és el que reflecteix l'informe de l'auditoria que diu textualment:

... la Junta Directiva ha arribat a un principi d'acord amb les entitat financeres participants als crèdits sindicats, tant de la Fundació Club Natació Sabadell com del Club, per a refinançar el deute actual...  

Veient la capacitat negociadora que ha demostrat Miquel Torres fins ara, el resultat és evident:
deixem de pagar capital i anem fent la bola més gran. Tot per celebrar el Centenari "por todo lo alto" i deixar el Club a la misèria més absoluta. Això és el que clarament diu l'informe de gestió:

... una amortització final del 25% en l’exercici 2036/2037, nou venciment final del deute actual.

A més de l'increment que això suposa en interessos, a algú li pot semblar possible que el Club, en un sol exercici econòmic, pugui afrontar aquesta devolució de capital??   La xifra que pot representar aquest 25% vindria a ser la que en els sis anys de mandat de la Junta Torres hauria d'haver tornat als bancs, però durant aquest període el Sr. Torres no haurà rebaixat gairebé res d'aquest deute, cosa que les juntes anteriors retornaven crèdit per valor d'un milió d'euros anualment. Però Miquel Torres, lluny de complir amb els compromisos adquirits, a més de deixar de pagar, ha incrementat aquest deute en més 4 milions d'euros.

També ens ha cridat molt l'atenció la reducció del patrimoni net del club, que ha passat de 10,2 milions d'euros al tancament de 2011 a 6,7 al 2015. Amb quatre anys una reducció de patrimoni de 3,5 milions d'euros ens sembla una barbaritat.

Amb aquests números Miquel Torres ens porta a una mort segura.

A continuació de l'Assemblea ordinària hi ha convocada una extraordinària per una Modificació dels Estatuts.

Cal recordar que el 14 d'octubre del 2014 Miquel Torres ja va convocar una Assemblea per modificar els Estatuts, adaptant-los totalment i exclusivament a la seva persona. Davant les manifestacions i controversia originada, Miquel Torres va anul.lar aquesta assemblea just abans de començar.

La informació de l'actual modificació ha estat impossible de valorar tot i que afecta a tots els socis, i aquests per llei, tenen dret a conèixer-la, però sabem de casos que han demanat formalment l'accés a aquestes dades i els hi ha estat denegat.

La qüestió és clara: convocar una extraordinària a continuació de l'ordinària, quan més de la meitat dels socis compromissaris ja hauran abandonat la sala, donar la documentació a última hora, bàsicament perquè ningú tingui temps de llegir-la o revisar-la, i d'aquesta manera poder aprovar qualsevol barbaritat que li vingui de gust només per afavorir els seus interessos.

És d'esperar que el seny dels socis compromissaris prevalgui per sobre de qualsevol altre cosa en benefici de l'entitat i dels seus socis.
Assemblea 2015 - Modificació Estatuts

A continuació de l'Assemblea ordinària proper dilluns dia 14,  hi ha convocada una extraordinària per una Modificació dels Estatuts.

Cal recordar que el 14 d'octubre del 2014 Miquel Torres ja va convocar una Assemblea per modificar els Estatuts, adaptant-los totalment i exclusivament a la seva persona. Davant les manifestacions i controversia originada, Miquel Torres va anul.lar aquesta assemblea just abans de començar.

La informació de l'actual modificació ha estat impossible de valorar tot i que afecta a tots els socis, i aquests per llei, tenen dret a conèixer-la, però sabem de casos que han demanat formalment l'accés a aquestes dades i els hi ha estat denegat.

La qüestió és clara: convocar una extraordinària a continuació de l'ordinària, quan més de la meitat dels socis compromissaris ja hauran abandonat la sala, donar la documentació a última hora, bàsicament perquè ningú tingui temps de llegir-la o revisar-la, i d'aquesta manera poder aprovar qualsevol barbaritat que li vingui de gust només per afavorir els seus interessos.

És d'esperar que el seny dels socis compromissaris prevalgui per sobre de qualsevol altre cosa en benefici de l'entitat i dels seus socis.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...